Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie
Urząd Miasta Leszno

Roczny plan pracy 2019/2020

Roczny Plan Pracy

wychowawczo - dydaktycznej

 Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

Mały Polak obrońcą ojczystych wartości -kształtowanie postaw  patriotycznych
i ekologicznych.

 

 

 

 

Podstawy prawne do opracowany rocznego planu pracy:

 

 

 • Statut przedszkola
 • Treści podstawy programowej
 • Treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola
 • Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego 
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198)ze zm.
 • Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)
 • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
 • Rozporządzenie MENiSz dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.z 2017 r., poz. 1578)
 • Rozporządzenie MENz dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1591)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły iplacówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.z 2018 r., poz. 1055)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.z 2017 r. poz.649 ze zm).

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i    ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania:

 

        I. Tworzenie obrazu Polski widzianej oczami małych Polaków.

 • Stawanie w obronie o przyjazne nam środowisko przyrodnicze.
 •  Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

 

Cele:

 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości, kultury i tradycji narodowej oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym, kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia przynależności narodowej.
 • Kształtowanie postaw ekologicznych.
 •  Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Cele szczegółowe:

 

 • Przybliżenie wiedzy na temat swojego rodzinnego miasta i kraju.
 • Poznawanie obiektów mających dla nas wartość zarówno historyczną, jak i symboliczną.
 • Budzenie przywiązania do rodzinnych stron i ojczyzny;
 • Kształtowanie nawyku dbałości i szacunku dla dóbr kulturowych i symboli narodowych;
 • Przybliżenie polskiej muzyki klasycznej oraz ludowej, tańców i zabaw pochodzących z różnych regionów Polski.
 • Rozbudzanie potrzeby obcowania z przyrodą, dostrzegania jej naturalnego piękna.
 • Uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.
 • Zaznajamianie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • Rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez selektywne zbieranie  odpadów włączania w akcje proekologiczne.
 • Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania  z zakresu edukacji matematycznej. 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wybór i zatwierdzenie programów do realizacji na rok 2019/20

Dyrektor

02 września

2.

Przestrzeganie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności oraz potrzeb rozwojowych dzieci

Wszystkie nauczycielki

cały rok

3.

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach umożliwiająca dzieciom realizację podstawy programowej

Wszystkie nauczycielki

cały rok

4.

Zorganizowanie kącików związanych z przyjętym kierunkiem pracy

Wszystkie nauczycielki

Na bieżąco

5.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego

Wszyskie nauczycielki

cały rok

6.

Współpraca z rodzicami

Wszystkie nauczycielki

cały rok

7.

Wzajemna pomoc koleżeńska – wymiana pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, scenariuszy zajęć.

Wszyskie nauczycielki

cały rok

 

Wychowanie do wartości i kształtowanie  postaw patriotycznych

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Zorganizowanie kącika prezentującego krótki rys historyczny naszego miasta.

Lucyna Banak

Iwona Mroczek

wrzesień

2.

Zapoznanie ze swoją miejscowością, charakterystyczny- mi obiektami, zabytkami , pomnikami przyrody , poprzez organizowanie spacerów i wycieczek.

Wszystkie nauczycielki

wrzesień-październik

3.

Poznawanie baśni, legend związanych z powstaniem swojej miejscowości, stolicy, państwa.

Wszystkie nauczycielki

cały rok

4.

Nauka wybranych wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej, zapoznanie z wybranymi tańcami  ludowymi.

Wszystkie nauczycielki

cały rok

5.

Zorganizowanie podchdów na terenie miasta pod hasłem „Czy znasz swoje miasto?”

 Angelika Fabiańczyk

październik

6.

Poznanie kultury i tradycji Polski, uczestniczenie w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami (Andrzejki, Boże Narodzenie, Mikołajki, Wielkanoc, Powitanie wiosny, itp)

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

7.

Słuchanie utworów muzyki klasycznej, poznawanie wybranych twórców (Chopin, Moniuszko)

 Wszystkie nauczycielki

cały rok

8.

Wystawa fotografii i prac plastycznych pt. „Leszno w oczach dziecka”.

Alina Kisielińska, Samol Magdalena             
Danuta Ratajczak

październik

9.

Akademia przedszkolna upamiętniająca powrót Leszna do macierzy.

Magdalena Samol, Angelika Fabiańczyk

początek listopada

10.

Udział w lekcjach muzealnych i bibliotecznych.

Alina Kisielińska

Danuta Ratajczak

cały rok

11.

Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego Festiwalu  Tańca.

Magdalena Samol

Angelika Fabiańczyk

marzec/kwiecień

 

 

Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw ekologicznych

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wyrabianie nawyku segregowanie odpadów- zbiórka plastikowych nakrętek, baterii i makulatury w wyznaczonym miejscu.

Iwona Mroczek, Magdalena Samol, Alina Kisielińska          
Danuta Skorupska

cały rok

2.

Wykonanie prac plastycznych z surowców wtórnych- zorganizowanie wystawy na placu przedszkola.

Wszystkie nauczycielki

wrzesień

3.

Udział w akcji proekologicznej zachęcajacej dzieci i dorosłych do przybycia do przedszkola na rowerach.

Wszystkie nauczycielki

wrzesień

4.

Uczestniczenie w akcjach:

- Święto Drzewa  

- Światowy Dzień Wody 

- Dzień Ziemi 

- Dzień Bez Śmiecenia

  

Wszystkie nauczycielki

 

10 październik

22 marzec     

22 kwiecień    

  11 maj

5.

Poznawanie pomników przyrody w najbliższym otoczeniu (dąb Bolek)

Wszystkie nauczycielki

cały rok

6.

Zapoznawanie z określeniem i  znaczeniem Parków Krajobrazowych, Parków Narodowych.

 Nauczycielki starszych grup

cały rok

7.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska- lekcje edukacyjne, spotkania.

Alina Kisielińska

Danuta Ratajczak

na bieżąco

8.

Kształcenie nawyku dbania o otaczającą nas zieleń, utrzymywania porządku, pielęgnowania przedszkolnej rabatki z kwiatami.

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

9.

Poznawanie w toku zajęć wybranych regionów Polski i ich różnorodność krajobrazową.

 Wszystkie nauczycielki

cały rok

10.

Zakładanie kącików przyrody w salach.

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

11.

Wycieczki i spacery po okolicy ukierunkowane na obserwacje przyrodnicze i krajobrazowe (las, park, łąka)

Wszystkie nauczycielki

cały rok

12.

Prowadzenie samodzielnych działań badawczych oraz doświadczeń w celu poznania zagadnień dotyczących powietrza, wody, ziemi.

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

 

             

  Rozwijanie kompetencji matematycznych

1.

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej z zakresu edukacji matematycznej.

 Wszystkie nauczycielki

cały rok

2.

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczej.

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

3.

Wykorzystywanie metod E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (Dziecięca matematyka).

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

4.

Zorganizowanie kącików matematycznych wyposażonych w różne przybory i pomoce.

 Wszystkie nauczycielki

cały rok

5.

Organizowanie zabaw rytmicznych i ruchowych stymulujących do kształtowania pojęć matematycznych.

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

6.

Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych.

Wszystkie nauczycielki

cały rok

7.

Konstruowanie gier przez dzieci.

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

8.

Wykorzystywanie w pracy różnorodnych narzędzi i przyborów do kształtowania kompetencji matematycznych, rozwijania logicznego myślenia.

Wszystkie nauczycielki

cały rok

 

             

  Wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli

1.

Wzajemna pomoc i wspóółpraca koleżeńska- wymiana doświadczeń i pomocy dydaktycznych

cały rok

wszystkie nauczycielki

2.

Opracowanie projektu działań edukacyjnych związanych z 100 rocznicą powrotu Leszna do macierzy

wrzesień

wszystkie nauczycielki

3.

Prezentacja zasobów biblioteki i płytoteki przedszkolnej oraz pomocy dydaktycznych przydatnych w realizacji rocznego planu pracy

październik

Magdalena Samol, Angelika Fabiańczyk

4.

Organizacja imprezy przedszkolnej Dzień Postaci z Bajek ph. „Przygoda z Czerwonym Kapturkiem- świętujemy 50-lecie istnienia naszego przedszkola:

- opracowanie scenariusza imprezy

- ustalenie wystroju przedszkolnego holu

- ubiór dzieci, upominki dla przedszkolaków

październik

wszystkie nauczycielki

5.

Dzielenie się wiadomościami i materiałami z zewnętrznych warsztatów i szkoleń

na bieżąco

wszystkie nauczycielki

6.

Systematyczne wzbogacanie biblioteczki i płytoteki przedszkolnej

cały rok

dyrektor

 

Harmonogram uroczystości przedszkolnych

Lp.

Rodzaj uroczystości

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

VI Leszczyński Dzień Przedszkolaka

Wszystkie nauczycielki

20.IX 2019

2.

Ekspozycja prac z surowców wtórnych

Wszystkie nauczycielki

20.IX 2019

3.

Dzień Chłopaka

Wszystkie nauczycielki

30 IX 2019

4.

Święto drzewa

Danuta Skorupska

10 X 2019

5.

Dzień postaci z bajek- wyróżnienie    Czerwonego Kapturka, jako patrona naszego przedszkola

Angelika Fabiańczyk, Magdalena Samol

05 XI 2019

6.

Akademia z okazji Dnia Niepodległości- powrót Leszna do macierzy

Magdalena Samol, Angelika Fabiańczyk

08 XI 2019

7.

Pasowanie na Przedszkolaka

Nauczycielki grupy   młodszej

XI 2019

8.

Pasowanie na Starszaka

Nauczycielki grup starszych

XI/XII 2019

9.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

Beata Korol

21 XI 2019

10.

Dzień Pluszowego Misia

 

Lucyna Banak

25 XI 2019

11.

Andrzejkowe wróżby

Wszystkie nauczycielki

29 XI 2019

12.

Mikołajki

Dyrektor,                   Rada Rodziców,         Wszystkie nauczycielki

06 XII 2019

13.

Spotkanie z Gwiazdorem

 

Dyrektor,                  Rada Rodziców,         Wszystkie nauczycielki

19 XII 2019

14.

Dzień Babci i Dziadka

Wszystkie nauczycielki

I 2020

15.

Balik Karnawałowy

Dyrektor,                  Rada Rodziców,          Wszystkie nauczycielki

II 2020

16.

Tłusty czwartek

Angelika Fabiańczyk

20 II 2020

17.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Beata Korol

21 II 2020

18.

Dzień Kobiet

Wszystkie nauczycielki

06 III 2020

19.

Pierwszy Dzień Wiosny

Lucyna Banak

20 III 2020

20.

Światowy Dzień Wody,                            Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

Alina Kisielińska, Danuta Ratajczak

23 III 2020

21.

Dzień Ziemi

Alina Kisielińska, Danuta Ratajczak

22 IV 2020

22.

Międzynarodowy Dzień Tańca             Festiwal tańca międzyprzedszkolnego

  Magdalena Samol, Angelika Fabiańczyk

29 IV 2020

23.

Dzień Flagi

Iwona Mroczek

02 V 2020

24.

Dzień Bez Śmiecenia

Iwona Mroczek

11 V 2020

25.

Międzyprzedszkolny Festiwal Nauki „Fizyka i co z tego wynika”

 

Danuta Skorupska, Danuta Ratajczak

V 2020

26.

Dzień Mamy i Taty

Dyrektor           Wszystkie nauczycielki

26 V 2020

27.

Dzień Dziecka

Dyrektor, Rada Rodziców        Wszystkie nauczycielki

01 VI 2020

28.

Festyn Rodzinny

Rada Rodziców, Dyrektor

VI 2020

29.

Pożegnanie przedszkola przez dzieci 6-letnie

Nauczycielki grup  dzieci 6- letnich Dyrektor

VI 2020

 

      Plan wycieczek i wyjść:

Lp.

Rodzaj wycieczki

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wycieczka do Policji

Iwona Mroczek ,     Alina Kisielińska

IX

2.

Wycieczki do parku

Wszystkie nauczycielki

IX, X

3.

Wycieczki i spacery po Lesznie

Wszystkie nauczycielki

cały rok

4.

Wycieczki do instytucji użyteczności publicznej: poczta, sklep, biblioteka

Wszystkie nauczycielki

na bieżąco

5.

Wycieczka do Club- Nenufar w Kościanie- udział w programie Mikołajkowym „Gdzie jest Święty Mikołaj”

Alina Kisielińska,   Iwona Mroczek

XII

6.

Wyjścia do teatru

Alina Kisielińska

X

7.

Wycieczka do Wioski Indiańskiej – Nowy Jaromierz

Iwona Mroczek

V-VI

8.

Wycieczki na zakończenie roku

Nauczycielki poszczególnych grup

V_VI

 

 

                          Plan współpracy z rodzicami

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Zebrania z rodzicami:

- omówienie organizacji i przebiegu pracy wychowaczo-dydaktycznej na dany rok

- zapoznanie ze statutem przedszkola oraz regulaminami obowiązującymi na placówce

- prezentacja programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspomagających obowiązujących w danym roku szkolnym

- wybór reprezentantów Rady Rodziców

- dopełnianie formalności- zgody rodziców dotyczące warunków korzystania z usług przedszkola

Dyrektor,     nauczycielki poszczególnych grup

IX

 

2.

Rozmowy indywidualne:

- omawianie na bieżąco spraw dotyczących funkcjonowania dziecka w grupie

- ustalanie terminów rozmów wymagających większej uwagi

- informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Lesznie, pomocy logopedycznej w przedszkolu

Nauczycielki grup

na bieżąco

3.

Sposoby poza werbalnego komunikowania się z rodzicami:

- zamieszczanie bieżących  informacji na tablicach przy klasach i w szatni

- stronie internetowej przedszkola,

-  facebooku- publikowanie zdjęć z aktualnych wydarzeń.

- prezentowanie prac dzieci na tablicach i szafkach w szatni

Dyrektor,                          intendentka, nauczycielki

na bieżąco

4.

Zajęcia otwarte i uroczystości przedszkolne:

- umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań swoich dzieci w grupie przedszkolnej, przebiegu zajęć, metod stosowanych w pracy z dziećmi

- zaprezentowanie umiejętności dzieci

Nauczycielki grup

cały rok

5.

Pomoc w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych:

- włączanie rodziców do aktywnego udziału na rzecz grupy i przedszkola

Dyrektor,      Nauczycielki grup

cały rok

6.

Spotkania Rady Rodziców z dyrektorem:

- wspóółdecydowanie o funkcjonowaniu przedszkola

- organizacja imprez ze środków Rady Rodziców

 

Dyrektor

na bieżąco

   

  Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Współpraca  ze SP nr10:

- Wyjście z dziećmi przygotowującymi się do szkoły w celu poznania budynku, otoczenia szkoły

- udział w lekcji przygotowanej przez nauczycielki  szkoły dla przedszkolaków

Nauczycielki grup dzieci 6- letnich

II półrocze

2.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną

W/g potrzeb

w/g potrzeb

3.

Wspólpraca z innymi przedszkolami- udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola

Nauczycielki grup

Zgodnie z wyznaczonymi terminami

4.

Współpraca z Miejską Biblioteką dla Dzieci:

- udział w lekcjach edukacyjnych

Nauczycielki grup starszych

w/g potrzeb

5.

Współpraca z Regionalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego

Alina Kisielińska

w/g potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny